இருததலைப்பட்ச வர்த்தக உறவுகள்

 • இருதலைப்பட்டச வர்த்தக ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பீடுகள் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகள் என்பவற்றுக்குப் பொறுப்பாக இருப்பதிலும் தற்போதுள்ள இருதலைப்பட்ச வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் DoC தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
 • தற்போது DoC ஆனது இந்திய இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் (ISFTA) மற்றும் பாகிஸ்தான் இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் (PSFTA) என்பவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பொறுப்பாக உள்ளது.
 • இந்த ஒப்பந்தங்களின் கீழ் DoC ஆனது மூலசான்றுப் பத்திரங்களுக்கான முகவராகவும் உள்ளது.
 • வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார ஒப்பந்தம் மீதான கூட்டு ஆணைக்குழுக்களுக்கான இலங்கையின் கவனப் புள்ளியாக DoCஆனது தொழிற்படுகிறது. இக் கூட்டு ஆணைக்குழுக்களானவை வர்த்தக உறவுகளில் அரசாங்கங்களுக்கிடையிலான ஒரு பொறிமுறையை வழங்குகின்றது. இது சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு இலங்கையின் ஏற்றுமதிகளை விருத்தி செய்வதற்கும் விஸ்தரிப்பதற்குமான மிகவும் உயர்வான நன்மையாக உள்ளது. இந்தக் கூட்டு ஆணைக்குழுக்களின் உருவாக்கக் கட்டத்திலிருந்து அவைகளின் கீழான இருதலைப்பட்ச பேச்சுவார்த்தைகளுக்கும் அவைகளின் வேலைகளை ஒருங்கிணைப்புச் செய்வது தொடர்பாகவும் அவைகளின் தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் DoC ஆனது பொறுப்புடையதாக உள்ளது.

பிராந்திய வர்த்தக உறவுகள்

 • DoC ஆனது தேசிய முக்கிய புள்ளியாக புதிய பிராந்திய ஒப்பந்தங்களின் பேச்சுவார்த்தைகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடருவதற்கும் தற்போதுள்ள பிராந்திய ஒப்பந்தங்களை அமுல்படுத்துவதற்கும் உள்ளது.
 • DoC ஆனது தற்போது தென்னாசிய சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் (SAFTA) தென்னாசிய அதிவிருப்பு ஒப்பந்தம் (SAPTA) ஆசிய பசுபிக் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (BIMST - EU மற்றும் IOR RAC என்பவற்றின் தேசிய கவனப் புள்ளியாக தொழிற்படுகிறது.
 • SAFTA / SAPTA, APTA, GSTP மற்றும் GSP என்பவற்றின் கீழான மூல சான்றுப்பத்திரங்களுக்கான சான்றுப்படுத்தல் முகவராகவும் DoC உள்ளது.
 • தென்னாசிய அதிவிருப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் (SAFTA), இலங்கை இந்திய சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் மற்றும் பாகிஸ்தான் இலங்கை ஒப்பந்தம் என்பவற்றின் முதல் வரைபுகள் வர்த்தக திணைக்களத்தாலேயே தயாரிக்கப்பட்டன என்பதைக் குறிப்பிடுவது விடயத்தைப் பொறுத்தளவில் முக்கியமானதாகும்.

பலதலைப்பட்ச வர்த்தக உறவுகள்

 • எல்லா WTO மற்றும் WTO தொடர்புடைய இலங்கை விவகாரங்களுக்கு தேசிய கவனப் புள்ளியாக DoC தொழிற்படுகிறது.
 • 1948 இல் GATTயின் ஸ்தான உறுப்பினராகவும், 1995 இல் WTO வின்  ஸ்தாபன உறுப்பினராகவும் இலங்கை மாறியதிலிருந்து இத் திணைக்களமானது பல தலைப்பட்ச வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் குறிப்பாக உருகுவே சுற்றில் (Uruguay Round) இல் முடிவடைந்தவைகள் தொடர்பாக அதனுடைய தொழிற்பாடுகளை திணைக்களமானது வினைத்திறனான முறையில் செயற்படுத்தியுள்ளது.
 • எல்லாப் பேச்சுவார்த்தை செய்யப்படும் பல தலைப்பட்ச ஒப்பந்தங்களும் WTO வின் கீழ் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுபவைகளுக்கும் மத்திய ஒருங்கிணைப்பு முகவராக இத்திணைக்களம் உள்ளது.
 • அதன் வகிபங்கின் ஒரு பகுதியாக இலங்கையில் WTO ஒப்பந்தங்களை செயற்படுத்துவதனை ஒருங்கிணைப்பதற்காக முக்கிய அமைச்சுக்கள் மற்றும் வர்த்தக சம்மேளனங்களில் இருந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்டு 10 உப குழுக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு உபகுழு முறைமையை DoC நிறுவியுள்ளது. இந்தக் குழு முறைமையின் சாதனைகளில் ஒன்று என்னவெனில் ஒரு தேசிய சட்டவாக்கத்தை அது வரைவதாகும்.

வெளிநாட்டு வர்த்தகப் பிரதிநிதித்துவம்

 • வெளிநாட்டு வர்த்தகப் பிரதிநிதித்துவம் என்பது அமைச்சின் பார்வையின் கீழ் விழும் ஒரு முக்கிய விடயமாகும். வர்த்தக ஆணையாளரின் 25 வரையிலான வெளிநாட்டு பதவி நிலைகளாவன வர்த்தகத் திணைக்களத்தின் தொழில்வாண்மை மிக்க பணியாளர்களைக் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது.

வர்த்தக ஊக்குவிப்பு

This page is under construction

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

This page is under construction