நீங்கள் எப்போது பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்கள்

This page is under constructions

உற்பத்தி செயல்முறை விளக்க வரைபடம்

This page is under constructions

வழங்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்

  • Original Business Registration Certificate with photocopy, If a company registered under company act, Form 1 with a photocopy
  • Original VAT registration with photocopy
  • Original EDB certification with photocopy

* Registration Fee - Rs. 10,000/=