1. උපදේශන සේවය ලබා ගැනීමට පෙර, වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ (DOC) වෙබ් අඩවිය වන
    www.doc.gov.lk හි නිතර අසනු ලබන Üශ්න (FAQ) කියවීමට කරුණාකර වග බලා ගන්න.
 
2. ඔබේ විමසුම, සිදුකෙරෙමින් පවතින සමාගම් ලියාපදිංචිය, පිරිවැය පÜæ$ශය හෝ Üභවස්තන සහතිකය
    (CoOs)  සම්බන්ධව නම් කරුණාකර 778489678 අමතන්න. එමෙන්ම අඟලුම් කෝටාව වෙන් කිරීම
    පිළිබඳව නම් කරුණාකර   0767485364 අමතන්න. එසේ නොමැති අනෙකුත් කාරණා   සම්බන්ධ විමසීම් සඳහා
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  යන විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත ඊ මේල් පතක් යොමු කරන්න.  
 
3. වැඩ කරන දිනයන් ඇතුලත නිලධාරියෙකු විසින් ඔබට දුරකථනයයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පිළිතුරු
    ලබාදෙනු/සම්බන්ධ වෙනු ඇත.
 

 

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්