නම සහ තනතුර  දුරකථන අංකය   විද්යුත් තැපෑල වගකිවයුතු ප්‍රදේශ 
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්    

 සමස්ථ අධීක්ෂණය

ආනන්ද ධර්මප්‍රිය මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9733/                     
ext 310                        
0777 768641
  අංශ ප්‍රධානි (පර්යේෂණ සහ පුහුණු අංශය) 
අමීනා ෂාෆි මොහින් මිය
M.Sc.(Agricultural Economics),PGIA, 
University of Peradeniya,
B. Sc(Agriculture) Specialized in Economics, University of Peradeniya
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9734

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශ ප්‍රධානි (බහුපාර්ශවික වෙළඳ සබඳතා අංශය)

නලින්ද විජේරත්න මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0760 955 389 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අංශ ප්‍රධානි (වෙළඳ ප්‍රවර්ධන අංශය)
සංජීව පට්ටිවිල මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0775 977 232 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. අංශ ප්‍රධානි (ප්‍රභවස්ථාන සහතික නිකුත් කිරීම අංශය)
රේඛා මල්ලිකාරච්චි
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 220               
0777 293 079
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සීවලී විජේවන්ත මිය
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 317             
0742 771 795
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
යසෝජි ගුණවර්ධන මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 309             
0714 183 460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
භාග්‍යා අබේකෝන් මෙය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
නිවාඩු ලබා ඇත

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සඳුන් සමීර මහතා
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 218             
0769 214 357
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
පී.කේ.බෝමවලගේ මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 320               
0777 610 600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සංජීව බණ්ඩාර මහතා
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0715 932 484 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
දිලංග හෙට්ටිආරච්චී මහතා
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 104              
0715 759 631
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

සංඛ්‍යාලේඛ්නඥ
Vacant

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  සංඛ්‍යාලේඛ්න අංශය
ජී.ජී.ඩබ්ලිව්.ලක්මාලි මෙය
ගණකාධිකාරි
ext 221              
0707 171 856
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ගිණුම් අංශය
එච්.ජී.වින්ද්‍යා තුෂාරි මිය
MBM,BSc Sp Hons(IT)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ/තොර. හා සං.තා
නිවාඩු ලබා ඇත
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
චන්දීවරී මල්ලව ආරච්චි මිය
නීති නිලධාරී
නිවාඩු ලබා ඇත
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
නිලීකා කුමාරි මිය
වැ.බ.පරිපාලන නිලධාරි
ext 210              
0714 501 444
  පරිපාලන අංශය

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්